Baby Brezza - Privacy Beleid

 

Agem Duty Free geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Agem Duty Free. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29/8/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Agem Duty Free, gevestigd aan Rie Cramerstraat 16, 1183 CR Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Agem Duty Free verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, zoals bijvoorbeeld het geboortejaar en -maand van je kindje.

- Locatiegegevens

- Gegevens over je activiteiten op onze website

- Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Bankgegevens 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, je gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt. 

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Realhosting. Realhosting verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Realhosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Realhosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

E-mail en mailinglijsten

Klaviyo

Wij versturen maken gebruik van het programma Klaviyo om je nieuws over diverse merken, producten en diensten die Agem Duty Free aanbiedt en/of behartigd. Klaviyo zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via één van onze websites is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt dan geen e-mails meer met uitzondering van e-mails om je te kunnen informeren over je bestelling of in antwoord op je eventuele vragen aan onze klantenservice. Je persoonsgegevens worden door Klaviyo beveiligd opgeslagen. Klaviyo maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Klaviyo behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Realhosting

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Realhosting. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Realhosting heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Shopify Payments

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Shopify Payments. Shopify Payments verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Shopify Payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Shopify Payments behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Shopify Payments deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële positie met kredietbeoordelaars.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Shopify Payments's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Shopify Payments bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Picqer

Wij maken gebruik van het warehouse management systeem Picqer. Hierin worden de gegevens van jouw bestelling opgeslagen zodat deze verpakt en verzonden kan worden. Picqer slaat voor dit doel gegevens op en heeft toegang om ons technische ondersteuning te bieden, maar je gegevens zullen nooit worden gebruikt voor een ander doel.

Pakjesfabriek.nl

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de logistieke diensten van diensten van Pakjesfabriek.nl voor het verzendklaar maken van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met Pakjesfabriek.nl delen. Pakjesfabriek.nl gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Pakjesfabriek onderaannemers inschakelt, stelt Pakjesfabriek uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking

PostNL

Nadat je pakket is verwerkt door de Pakjesfabriek maken wij gebruik van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als je via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com je bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om je bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met je gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. 

Amazon

Wij verkopen ook artikelen via het platform van Amazon. Als je via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Amazon je bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om je bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met je gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. 

Doel van de gegevensverwerking

Agem Duty Free verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling en bestelling

- Verzenden van marketing e-mails zoals onze nieuwsbrieven en mails in het kader van onze loyaliteitsprogramma’s

- Het kunnen vertonen van gepersonaliseerde advertenties via social media en platforms van Google en Microsoft.

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Agem Duty Free analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Agem Duty Free volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Agem Duty Free op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Agem Duty Free bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden  verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor  persoonsgegevens: 5 jaar, tenzij wij op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen je gegevens langer dienen te bewaren. Zo bewaren wij facturen met je (persoons)gegevens voor zolang de toepasselijke termijn loopt.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Agem Duty Free. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Agem Duty Free deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Agem Duty Free gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Agem Duty Free gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies van derden

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht per type cookie:

Advertentietrackers worden gebruikt om websiteverkeer, gebruikersgedrag of patronen van sitebezoekers te analyseren.

  • doubleclick.net

Analytics trackers worden gebruikt om gegevens te verzamelen over het gebruik van webpagina's.

Social media-trackers worden gebruikt om het sociale publiek, de activiteit en de betrokkenheid van gebruikers bij verschillende sociale media te monitoren.

  • facebook.net
  • Tiktok

Essentiële trackers worden gebruikt om kritieke functionaliteiten van webpagina's te monitoren.

www.googletagmanager.com

Cookies van derden worden door adverteerders gebruikt om online activiteiten over verschillende websites te volgen voor gedragsgerichte reclame.

  • com
  • net
  • net
  • Klaviyo (tbv emailmarketing)
  • pangle-ads.com
  • .tiktok.com 

Contactgegevens

https://www.babybrezza.nl

Rie Cramerstraat 16, 1183 CR Amstelveen

+31850602263 

De Functionaris Gegevensbescherming van Agem Duty Free is te bereiken via info@babybrezza.nl