Algemene leveringsvoorwaarden Agem Duty Free vof

 

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – De koopovereenkomst

Artikel 5 – Recht van ontbinding

Artikel 6 – Uitsluiting ontbinding

Artikel 7 – De Prijs

Artikel 8 – Conformiteit en garantie

Artikel 9 – Levering en uitvoering

Artikel 10 – Duurovereenkomst

Artikel 11 – Betaling

Artikel 12 – Klachtenregeling

Artikel 13 – Geschillen

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Bedenktijd: de termijn van 14 dagen waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn recht op ontbinding
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Handelaar: De vennootschap onder firma Agem Duty Free.
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst waarbij een Consument en de Handelaar zich hebben verbonden om voor een bepaalde of onbepaalde tijd over en weer één of meer prestaties te verrichten.
 6. Duurzame gegevensdrager: een hulpmiddel dat een Consument dan wel de Handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Ontbindingsrecht: de mogelijkheid voor een Consument om binnen de Bedenktijd de koop te ontbinden.
 8. Modelformulier: het modelformulier dat op de website van Agem Duty Free is vermeld en door een Consument kan worden gebruikt om gebruik te maken van zijn recht op ontbinding.
 9. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de Handelaar en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de Handelaar en een Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
 10. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden. 

 Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 Agem Duty Free vof

Rie Cramerstraat 16

1183 CR Amstelveen, Nederland

 

T (085) 060-2263

E info@babybrezza.nl

KVK 73512370

BTW nummer NL858532268B01 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Elke koop tussen een Consument en de Handelaar en elke opdracht daartoe alsmede in dat verband uitgebrachte offertes zullen worden beheerst door de Algemene Voorwaarden.
 2. De Algemene Voorwaarden worden voor of bij het sluiten van de koopovereenkomst aan een Consument ter beschikking gesteld. Bij een overeenkomst langs elektronische weg worden de  Algemene Voorwaarden aan een Consument ter hand gesteld. De Algemene Voorwaarden worden op een voor een Consument toegankelijke wijze verstrekt. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om de Algemene Voorwaarden op de hiervoor beschreven wijze ter hand te stellen worden deze op verzoek van een Consument zo spoedig mogelijk en kosteloos door de Handelaar toegezonden. Ook staan de Algemene Voorwaarden op de website van de Handelaar vermeld:  https://babybrezza.nl/pages/algemene-voorwaarden.
 3. De Algemene Voorwaarden hebben voorrang boven andere voorwaarden waaronder op specifieke product en/of dienstenvoorwaarden.
 4. Indien om wat voor reden dan ook een beding in de Algemene Voorwaarden wordt vernietigd, geheel of gedeeltelijk nietig is, niet kan worden toegepast of geen deel uitmaakt van de koopovereenkomst met een Consument blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige onverminderd in stand. Handelaar heeft in dat geval het recht om het buiten werking gestelde beding te vervangen door een ander gelijksoortig beding. 
 5. In het geval onduidelijkheid bestaat over de inhoud en strekking van de Algemene Voorwaarden treden een Consument en de Handelaar hierover in overleg. 

Artikel 4De koopovereenkomst

 1. Een koopovereenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.
 2. De Handelaar kan ieder aanbod herroepen tenzij in het aanbod een specifieke geldigheidsduur is opgenomen of het aanbod door een Consument is aanvaard. Het staat de Handelaar vrij om bij ieder aanbod waarbij zij uitdrukkelijk vermeld dat deze vrijblijvend is het aanbod te wijzingen of in te trekken. Na aanvaarding van een vrijblijvend aanbod kan de Handelaar alsnog daarna het aanbod wijzigen of intrekken met dien verstande dat dit onverwijld moet gebeuren. Als de Handelaar dit niet onverwijld doet wordt het aanbod van de Handelaar geacht te zijn aanvaard door een Consument en is er een koopovereenkomst tot stand gekomen.
 3. Het aanbod bevat voor een Consument op een duidelijke en begrijpelijke wijze informatie over onder meer de voornaamste kenmerken van de zaken of diensten, de totale prijs van de zaken of  diensten, met inbegrip van alle belastingen, of, als door de aard van de zaak of de dienst de prijs  redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend,  en, in voorkomend geval, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten of,  indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat er eventueel  dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn, de duur van de overeenkomst, voor zover van  toepassing, of, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde duur is of stilzwijgend vernieuwd wordt,  de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst, en het recht van ontbinding.
 4. Bij aanvaarding door een Consument langs elektronische weg wordt deze aanvaarding onverwijld door de Handelaar bevestigd.
 5. De Handelaar draagt er naar beste kunnen zorg voor dat bij een koopovereenkomst die langs elektronische weg tot stand komt passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen ter bescherming van data.
 6. In het geval de Handelaar redelijke twijfels heeft of een Consument in staat en bereid is om aan de (nog te sluiten) koopovereenkomst te voldoen is hij gerechtigd om een bestelling of aanvraag in te trekken of te weigeren of om de koopovereenkomst onder bijzondere voorwaarden aan te gaan. De Handelaar staat het in dat kader vrij om aan een Consument een vorm van nadere zekerheidsstelling  te verlangen en bij weigering daarvan door een Consument de koopovereenkomst niet af aan te gaan  en/of het aanbod in te trekken.
 7. Voor druk en zetfouten is de Handelaar niet aansprakelijk. Ook is de Handelaar in dat geval niet gehouden om de koopovereenkomst met inachtneming van die druk en zetfouten na te komen.  

Artikel 5 – Recht van ontbinding

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van zaken heeft een Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na aflevering van de zaak.
 2. Tijdens de bedenktijd verplicht een Consument zich om zorgvuldig om te gaan met de afgeleverde zaak en alle toebehoren. Een Consument zal bij het keuren van de afgeleverde zaak niet verder gaan dan strikt noodzakelijk om te kunnen beoordelen of hij gebruik maakt van zijn recht op ontbinding.
 3. Een Consument die gebruik maakt van zijn recht van ontbinding retourneert de zaak met alle geleverde toebehoren en voor zover mogelijk in de originele staat aan de Handelaar. Een Consument dient zich bij het retourneren van de zaak te houden aan de door de Handelaar gegeven instructies.
 4. Een Consument die gebruikt maakt van zijn recht op ontbinding dient dit op een ondubbelzinnige wijze aan de Handelaar kenbaar te maken. Een Consument kan hiervoor ook het Modelformulier  gebruiken dat op de website van Agem Duty Free (www.babybrezza.nl) vermeld staat. Handelaar dient vervolgens het verzoek van een Consument onverwijld te bevestigen.
 5. Een Consument kan pas terugbetaling vorderen van de geretourneerde zaak nadat hij heeft aangetoond dat hij de zaak heeft teruggestuurd of nadat de Handelaar de zaak heeft ontvangen. In beide gevallen dient de Handelaar binnen een termijn van 14 dagen alle van een Consument ontvangen betalingen die verband houden met de uitvoering van de koopovereenkomst terug te betalen.
 6. In het geval een Consument gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht op ontbinding komen de rechtstreekse kosten voor retourzending voor rekening van een Consument. In het geval een Consument  bij de behandeling of ingebruikname van een zaak verder is gegaan dan noodzakelijk is de Consument aansprakelijk voor de waardevermindering van die zaak. 

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft een Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave  van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van  de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn recht op ontbinding, zal een Consument zich richten naar de door de Handelaar bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 - Uitsluiting ontbinding

 1. Het ontbindingsrecht van een Consument is uitgesloten in het geval:
 • Het gaat om zaken die door de Handelaar overeenkomstig specifieke specificaties van een Consument zijn vervaardigd of deels zijn gewijzigd
 • Het zaken betreft die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; die snel kunnen bederven of verouderen; waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; voor losse kranten en tijdschriften; voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren; voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

 Artikel 7 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Handelaar producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Handelaar geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

Artikel 8 - Conformiteit en garantie

 1. De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de Handelaar over de zaak heeft gedaan niet de eigenschappen bezit die een Consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Een Consument mag verwachten dat de zaak de eigenschappen  bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij die overeenkomst is voorzien. 
 2. Een Consument kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de Handelaar daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. In het geval een Consument niet binnen bekwame tijd klaagt heeft hij geen recht meer om tegen een vermeend  gebrek te klagen en zover mogelijk remedies in te stellen.
 3. In het geval van een gebrekkige zaak heeft een Consument het recht op vervanging of herstel. In het geval van een ernstige tekortkoming die ontbinding rechtvaardigt heeft een Consument het recht om de koopovereenkomst direct te ontbinden.
 4. De instructievideo’s en/of uitingen van reclame die op de website van de Handelaar staan zijn slechts bedoeld om een Consument te informeren over de functionaliteit van de door de Handelaar verkochte zaken. Deze instructievideo’s en/of uitingen van reclame kwalificeren niet als een garantie in welke vorm dan ook.
 5. Garanties die door de Handelaar zijn gegeven vervallen indien een Consument zelf wijzigingen aanbrengt aan de afgeleverde zaken, deze door derden heeft laten repareren, de geleverde zaken door toedoen of schuld van een Consument zijn beschadigd, een Consument onzorgvuldig met de zaken is omgegaan of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Handelaar en/of op de verpakking is omgegaan; de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid  heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 6. De Handelaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door een onkundig of gebrekkig gebruik door een Consument van een door haar geleverde zaak.
 7. De instructievideo’s van Handelaar die onder meer op de website van de Handelaar staan zijn slechts bedoeld om een Consument te informeren over de functionaliteit van de door de Handelaar verkochte zaken en de Handelaar is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in die video’s en/of enig ander voorlichtingsmateriaal.
 8. De Handelaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door een onjuiste of foutieve gebruikte dosering van melkpoeder en/of enig andere voedingsproduct in de door de Handelaar geleverde zaak. De informatie die door de Handelaar onder meer op de website (onder “Formula Pro Settings” en “Settings van de Formula Pro Advanced”) wordt verstrekt is slechts indicatief van aard en van een Consument wordt verwacht dat hij zelf onderzoek doet naar de juistheid van die informatie. Als de informatie daarop onjuist is, is de Handelaar daarvoor niet aansprakelijk.
 9. De Handelaar is niet aansprakelijk voor veiligheidsgebreken en andere gebreken in de door de Handelaar geleverde zaken behoudens enig dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift. 

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. De Handelaar zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De gekochte zaken worden door de Handelaar naar het door een Consument opgegeven ontvangstadres toegezonden. Het staat de Handelaar vrij om een bestelling te weigeren als een  Consument een adres opgeeft waar de Handelaar om zijn moverende redenen niet naar toe wil verzenden. De Handelaar stelt een Consument dan in de gelegenheid om het opgegeven  ontvangstadres te wijzigen.
 3. De Handelaar zal bestellingen met bekwame spoed maar uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen aan een Consument toezenden. Een Consument en de Handelaar kunnen een afwijkende termijn voor verzending overeenkomen. In het geval de verzending onevenredig vertraagd is of om wat voor reden dan ook niet kan plaatsvinden bericht de Handelaar een Consument hierover binnen een  redelijke termijn. 
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan een Consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft een Consument geen recht op 
 5. Indien levering van een bestelde zaak onmogelijk blijkt te zijn, zal de Handelaar zich inspannen om een vervangende zaak beschikbaar te stellen. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dat geval voor rekening van de Handelaar.  

Artikel 10 - Duurovereenkomst

Opzegging

 1. Een Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van goederen (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn  van ten hoogst één maand.
 2. Een Consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van goederen (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen  het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of  vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend  worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze  verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van  ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de  consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogst één maand en een  opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar  minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet  stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.  

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan één jaar heeft, mag een Consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging voor het einde van de overeengekomen duur.

Artikel 11 - Betaling

 1. Een Consument dient de door hem verschuldigde bedragen uit hoofde van de koopovereenkomst binnen een termijn van 14 kalenderdagen aan de Handelaar te voldoen. Bij het verlenen van een  dienst is een Consument verplicht om tot betaling over te gaan binnen een termijn van 7 dagen na  het sluiten van de overeenkomst.
 2. Een Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Handelaar te melden. 

Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. In geval van een klacht neemt een Consument contact op met een Handelaar conform de op de website vermelde klachtenregeling. De Handelaar is niet aangesloten bij een geschillencommissie.
 2. Als een Consument en een Handelaar geen overeenstemming bereiken over de afhandeling van een klacht staat het een Consument vrij om zich tot de bevoegde kantonrechter te wenden.

 Artikel 13 - Geschillen

 1. Op geschillen die ontstaan uit hoofde van overeenkomsten tussen de Handelaar en een Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien een Consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Op geschilen die ontstaan uit hoofde van overeenkomst tussen de Handelaar en een Consument is de rechtbank Amsterdam exclusief bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. Een Consument kan binnen één maand nadat het geschil is ontstaan bezwaar maken tegen deze bepaling. In dat geval is de rechtbank in de woonplaats van een Consument bevoegd om van een geschil kennis te nemen. 

 Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten  nadele van een Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige  wijze dat deze door een Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op